Reports

Oita's Samurai House, Ohara Tei

Oita's Samurai House, Ohara Tei

The main objective of our journey to Kitsuki in Oita Prefecture was to visit ‘Ohara Tei’ the historic home of a samurai who li..

Oita 2
Utsukushi no Yu, Takaido

Utsukushi no Yu, Takaido

My friend invited me to try an onsen called Utsukushi No Yu, or Beautiful Springs. Soaking in the hot outdoor bath under a azure..

Tokyo
View all articles