Reports

Takamatsu to Tokyo by Train

Takamatsu to Tokyo by Train

Beat the plane on the Takamatsu to Tokyo overnight sleeper train. The Sunrise Seto takes you to Tokyo via Okayama Kobe Osaka Kyoto..

Kagawa 4
View all articles